JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica i Dom zdravlja Podgorica potpisali su u srijedu, 28. avgusta 2019. godine, Memorandum o saradnji u cilju unaprijeđenja kvaliteta primarne zdravstvene zaštite kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti na organizovanju i izvođenju profesionalne rehabilitacije, te uključivanju profesionalno rehabilitovanih lica u proces rada.

Memorandumom čiji su potpisnici direktor Doma zdravlja Podgorica doc. dr Nebojša Kavarić i direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica Milo Paunović definisane su zajedničke  aktivnosti koje će se u narednom periodu  realizovati.

Povodom potpisivanja Memoranduma direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica Milo Paunović izjavio je: “ Imajući u vidu  da Crna Gora nije imala svoj Centar za profesionalnu rehabilitaciju sprovedene su višegodišnje aktivnosti na svim nivoima i iste su krajem 2017. godine  rezultirale njegovim osnivanjem od strane Vlade Crne Gore. Osnovna djelatnost institucije, koja će imati višestuku društvenu korist, obuhvata mjere i aktivnosti koje se realizuju sa ciljem da se osoba sa invaliditetom na odgovarajući način osposobi za rad, da zadrži zaposlenje, u njemu napreduje ili promijeni svoju profesionalnu karijeru. Dakle, radi se o 14 mjera i aktivnosti koje su propisane Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a koje se preduzimaju da bi se osoba s invaliditetom osposobila za zapošljavanje u skladu s njenim mogućnostima i u skladu s potrebama tržišta rada.

Nakon osnivanja, donošenja opštih akata i formiranja stručnih službi, Centar za profesionalnu rehabilitaciju aktivno je radio na sprovođenju čitavog niza neophodnih i zakonom propisanih procedura i postupaka. Uspjeli smo da Centar sertifikujemo standardom ISO 9001:2016, dobijemo rješenje o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra i licencu za rad od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. Sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, kao institucijom koja upućuje korisnike, zaključili smo ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Objekat koji nam je Vlada Crne Gore dala na korišćenje snabdjeli smo potrebnom opremom.

Danas smo evo u prilici da nakon svega ovoga potpišemo Memorandum o saradnji Centra za profesionalnu rehabilitaciju i Doma zdravlja Podgorica. Ovo je jedan od naših prvijenaca kada je saradnja u pitanju i posebno zadovoljstvo mi predstavlja to što ju je Centar za profesionalnu rehabilitaciju uspostavio sa najrenomiranijom zdravstvenom ustanovom na primarnom nivou u Crnoj Gori.

Želim izraziti veliku zahvalnost direktoru Doma zdravlja Podgorica, doc.dr Nebojši Kavariću, na svemu što je uradio da do ove saradnje dođe, a posebno na tome što je prepoznao vrijednost koju za naše društvo ima profesionalna rehabilitacija i na spremnosti da u skladu sa raspoloživim kapacitetima  pomogne Centru za profesionalnu rehabilitaciju da se izbori sa svim izazovima s kojima  će se na početku svog rada i nakon toga sresti.

Nadam se da će saradnja biti od velike i nemjerljive koristi za dvije institucije i da će rezultirati podizanjem nivoa kvaliteta njihovih usluga. Takođe, nadam se da će benefite ove saradnje među prvima osjetiti osobe sa invaliditetom.”.

U saopštenju povodom potpisivanja Memoranduma od strane direktora Doma zdravlja Podgorica, doc. dr Nebojše Kavarića, navedeno je: „Definisana je saradnja i sprovođenje programa osposobljavanja i usavršavanja lica sa invaliditetom, zajedničko djelovanje na sprovođenju programa socijalne uključenosti lica sa invaliditetom, djelovanje, razvoj i primjenu novih metoda i oblika profesionalne rehabilitacije, u cilju povećanja dostupnosti i kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite putem organizovanja i izvođenja profesionalne rehabilitacije, te uključivanja profesionalno rehabilitovanih lica u proces rada.“.

Milo Paunović, direktor

(Visited 434 times, 1 visits today)
Last modified: December 28, 2021
Skip to content