Centar za profesionalnu rehabilitaciju uspješno je prošao
resertifikacionu provjeru po zahtjevima standarda ISO 9001:2016 i od
strane sertifikacionog tijela Jugoinspekt Control d.o.o. – PJ
Sertifikacija, dobio  sertifikat MEST EN ISO 9001:2016.

Drugo izdanje QMS sertifikata važi od 22.03.2022. do 21.03.2025.
godine, uz obavezne godišnje nadzorne provjere. Resertifikaciona
provjera Centara od strane Jugoinspekt Control d.o.o. – PJ
Sertifikacija obavljena je početkom marta 2022. godine, kada je
konstatovano da se procedure i uputstva poštuju i da nisu uočene
nikakve neusaglašenosti.

Predmet i područje primjene sertifikacije je usvajanje sistema
menadžementa kvalitetom ISO 9001:2016 odnosi se na:

a)       Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i
zapošljavanja lica sa invaliditetom

b)      Obrazovanje odraslih

Centar je prvi put sertifikovao svoj sistem upravljanja kvalitetom 2019.
godine. Sada u postupku resertifikacije,  Centar je pokazao svoju
sposobnost da konzistentno obezbeđuje kvalitet usluga kao i da
konstantno povećava zadovoljstvo korisnika efektivnom primjenom i
poboljšanjem sistema, a sve u skladu sa misijom i vizijom Centra.

(Visited 51 times, 1 visits today)
Last modified: March 28, 2022
Skip to content